Privacy Policy

PRIVACY BELEID VAN DEWEERTSPORT OOSTENDE
MBT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deweertsport , Hendrik Serruyslaan 2, 8400 oostende neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten, gebruikers van de website en info-aanvragers ernstig. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Hieronder kan je lezen hoe we omgaan met je privacy.

Door gebruik te maken van onze website of bij het aanvragen van een bandenwissel, word je geacht dit privacy beleid te hebben gelezen, het te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

  1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat over informatie die direct over iemand gaat of die naar een bepaalde persoon te herleiden is.
Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt, bijvoorbeeld bij info-aanvragen of door inschrijving op onze nieuwsbrief.

2.Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Het gaat over de gegevens die je ons meedeelt, zowel op papieren invulformulieren als elektronisch via de website of per mail. Het gaat om je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres.
Bij een reservatie, huurovereenkomst, bestelling of een productvraag worden de volgende gegevens opgevraagd: Naam en voornaam, e-mail, telefoonnummer, bedrijf (evt.). Deze gegevens worden enkel gebruikt binnen Deweertsport en dienen om de klant correct te kunnen informeren.

  1. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

De gegevens die wij verzamelen, verwerken wij voor onze administratie, het klantenbeheer, het leveren van diensten die je bestelt of waarvoor je je inschrijft, de promotie van andere producten en diensten van Deweertsport Oostende.
Zo gebruiken wij je persoonsgegevens om te informeren over lopende acties, openingen, infosessies, enz bij Deweertsport Oostende

  1. Met wie delen we je persoonsgegevens?

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.
De persoonsgegevens die je ons meedeelt, worden opgenomen en verwerkt in de databestanden van Deweertsport Oostende.
Bij niet-betaling van een factuur, ondanks aanmaningen, kan de factuur samen met de nodige (persoons)gegevens worden overgemaakt aan een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder, om ze via de gerechtelijke weg te innen.

  1. Hoe zorgen we voor deze persoonsgegevens?

We doen grote inspanningen om je persoonsgegevens en privacy te beschermen
Al onze medewerkers gaan vertrouwelijke om met de gegevens.
We slaan je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook.
Bovendien gebruiken wij allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om je persoonsgegevens te beschermen.

  1. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Bepaalde gegevens kunnen gedurende een periode worden gebruikt om je op de hoogte te houden van nieuwe opleidingen en promoties, tenzij je volgens de hierna beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.
De gegevens worden bewaard om onze werking te kunnen evalueren. Indien gewenst kan u uitdrukkelijk vragen om deze gegevens te laten wissen via info@nulldeweertsport.be (indien de gegevens niet meer door bewaard moeten worden) of om ze te laten archiveren (indien de gegevens nodig zijn om te voldoen aan wettelijke en/of boekhoudkundige voorschriften).

  1. Je rechten en hoe je deze kan uitoefenen

1° Je hebt recht op inzage over de gegevens die we over je verzamelen
Wil je inzage in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, laat het ons dan weten per mail. We zullen je zelf opnieuw contacteren om je identiteit te bewijzen.
2° Je hebt recht op aanpassing
Merk je dat er fouten of onvolledigheden staan in de gegevens die we over jou verwerkt hebben, dan kan je gebruik maken van je ‘Recht op correctie’. Het volstaat ons dit per mail te laten weten.
3° Je hebt recht om je voorkeuren aan te passen
We houden je regelmatig op de hoogte van lopende acties via onze nieuwsbrieven of per mail. Wil je dit liever niet? Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee je je direct kan afmelden of je voorkeuren aanpassen.
4° Je hebt recht op schrapping
Wens je volledig uit onze databestanden te worden geschrapt? Dan kan je ons een mail sturen en zorgen wij ervoor dat je gegevens volledig gewist worden.
5° Je hebt recht op verzet
Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen of tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden.
6° Je hebt recht een klacht in te dienen
Indien je van oordeel bent dat je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens  geschonden zijn, kan je klacht indienen bij de Privacycommissie.